Our Activities

BCA'37 UK Essay Prizes

BCA'37 UK logo

Information for applicants

There are two annual prizes for undergraduate essays on any topic around the evacuation of the Basque children.

The prizes are slightly different according to preferences expressed by the two adjudicating teams of academics. The prize for English speakers is The Natalia Benjamin Prize, the second prize, El Premio BCA'37 UK, is for Spanish and Basque speakers.

Submission details and conditions for English speaking entrants Any queries contact: carmen@basquechildren.org

Información para solicitantes

Hay dos premios anuales para ensayos de pregrado sobre cualquier tema relacionado con la evacuación de los niños vascos.

Los premios son ligeramente diferentes de acuerdo con las preferencias expresadas por los dos equipos académicos adjudicadores. El premio para angloparlantes es El Premio Natalia Benjamin, el segundo premio, El Premio BCA'37 UK, es para hispanohablantes y vascos.

Detalles de la presentación y condiciones para los participantes hispanohablantes Cualquier pregunta contacte: carmen@basquechildren.org

Eskatzaileentzako informazioa

Haur euskaldunen ebakuazioarekin lotutako edozein gairen inguruko bi sari banatzen dira urtero.

Sariak zertxobait ezberdinak dira saritutako bi talde akademikoek dituzten lehentasunen arabera. Ingeles hiztunentzako saria Natalia Benjamin Saria da, bigarren saria, El Premio BCA'37 UK, gaztelania eta euskaldunentzat da.

Aurkezpen xehetasunak eta euskal partaideen baldintzak Edozein zalantza jarri harremanetan: carmen@basquechildren.org


History and background

An initial idea by Dr Peter Anderson and a generous donation by Prof. & Mrs Tom Buchanan, led to the association's decision to award an undergraduate essay prize on any topic around the evacuation of the Basque children.

For English speakers this is "The Natalia Benjamin Prize", in recognition of Natalia's contribution to the BCA'37 UK both as founder and for her tireless work as Honorary Secretary.

In collaboration with Profs. Luis Mári Naya and Paulí Dávila of the University of the Basque Country we award a separate prize "El Premio BCA'37 UK" for Spanish/Basque speakers.

Historia y antecedentes

Una idea inicial del Dr. Peter Anderson y una generosa donación del Prof. y la Sra. Tom Buchanan, llevaron a la decisión de la asociación de otorgar un premio de ensayo de pregrado sobre cualquier tema relacionado con la evacuación de los niños vascos.

Para los angloparlantes, se trata del "Premio Natalia Benjamin", en reconocimiento a la contribución de Natalia al BCA'37 UK como fundadora y por su incansable trabajo como secretaria honoraria.

En colaboración con los profesores Luis Mári Naya y Paulí Dávila, de la Universidad del País Vasco, otorgamos un premio por separado "El Premio BCA'37 UK" para hispanohablantes / vascos.

Historia eta aurrekariak

Peter Anderson doktorearen hasierako ideiak eta Tom Buchanan andrearen prof. Eta dohaintza eskuzabalak ekarri zuten elkartearen erabakia. Haur euskaldunen ebakuazioarekin zerikusia duen edozein gairen gaineko goi mailako saiakera saria ematea.

Ingeles hiztunentzat, hau da "Natalia Benjamin Saria", Nataliak BCA'37 Erresuma Batuko fundatzaile gisa egindako ekarpenagatik eta ohorezko idazkari gisa egindako lanagatik.

Irakasleekin elkarlanean Euskal Herriko Unibertsitateko Luis Mári Naya eta Paulí Dávila irakasleek "El Premio BCA'37 UK" aparteko saria eman diete erdaldunei / euskaldunei.


Previous prize winners

2020 Prize not awarded.

2019 Natalia Benjamin prize was awared to Joshua Burns of the University of Southampton.

Joshua's essay can be read here …

Ganadoras del premio anterior / Aurreko saria

2020 El Premio BCA'37 UK
sin participantes - sarrerarik ez

2019 El Premio BCA'37 UK
sin participantes - sarrerarik ez